വാഹന ഉടമകളുടെ അറിവിലേക്കായി …..

വാഹന ഉടമകളുടെ അറിവിലേക്കായി …..

വാഹന ഉടമകളുടെ അറിവിലേക്കായി ….. ഉടമ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചാൽ ഇനി 15 ലക്ഷത്തിന്റെ കവറേജ്. ഈ വാർത്ത എല്ലാം പത്രങ്ങളിലും വന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാ ണും എന്ന് കരുതുന്നു. വാഹന ഉടമ അപകടത്തിൽ മരിച്ചാലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. തേഡ് പാർട്ടി പ്രീമിയത്തിൽ എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങളുടെയും ആർ.സി….

വാഹന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സംവിധാനത്തിൽ ഇന്ന് മുതല്‍ മാറ്റം

വാഹന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സംവിധാനത്തിൽ ഇന്ന് മുതല്‍ മാറ്റം

വാഹന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സംവിധാനത്തിൽ ഇന്ന് മുതല്‍ മാറ്റം തേഡ് പാർട്ടി മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ കാലാവധി ഇന്നുമുതല്‍ മാറുന്നു. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഷ്വറൻസ് 5 വർഷത്തേയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കണമെന്ന പുതിയ വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നു. കാറുകൾ ഇനി മുതൽ 3 വർഷത്തെ ഇൻഷ്വറൻസ് എടുക്കണം. ഏതു തരം ഇൻഷ്വറൻസ് എടുക്കണമെന്നത് ഉപഭോക്താവിന് തീരുമാനിക്കാം….

Back to Top